Egyéb

Romonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2020. (XI.02.) számú rendelet

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

 

Romonya Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ban kapott felhatalmazás alapján, és a 47. § (3) bekezdése alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3 melléklet I.8. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásról jogcím szerinti végrehajtására a következőket rendeli el:

 

 1. fejezet

A támogatásra vonatkozó általános szabályok

 1. A rendelet célja, hatálya

 

 • A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló törvényi jogcím alapján a központi költségvetés a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított Romonya Község Önkormányzata számára.
 • E rendelet célja, hogy Romonya településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultság alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, átmeneti segély, egyszeri tűzifa juttatás ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.
 • E rendelet hatálya kiterjed Romonya közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

 

 1. A támogatás elbírálásánál előnyt biztosító feltételek

 

 • Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosíthat annak a személynek, aki
 1. lakhatási támogatásra jogosult, vagy
 2. aktív korúak ellátásában részesül, vagy
 3. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
 4. egyedülálló, nyugdíjas, akinek jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át, vagy
 5. azon családoknak, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át.
 • A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

 

 1. A támogatás igénylésének menete

 

 • A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. (1. sz. mell.)
 • A kérelmeket 2020. november 15. napjáig lehet a Bogádi Közös Önkormányzati Hivatalnál benyújtani.
 • A kérelmek elbírálása a szociális bizottság hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról következő ülésén, legkésőbb 2020. november 30. napjáig dönt.
 • A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja. (2. sz. mell.)

 

 

A támogatás kizárólagos forrása a Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint az Önkormányzat részére megállapított 690.880 kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított szállítási költség, valamint 1270 Ft/m3 önerő, mint saját forrás. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. § -ban meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 3. §-ban meghatározott határidőre érkeztek-e – el kell utasítani.

 

 1. fejezet

Záró rendelkezések

 

 • Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 • A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

 

 

Miklós Dezső                                                                                                           Ruppert Edina

polgármester                                                                                                              jegyző

 

 

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2020. november 2-án.

Ruppert Edina

jegyző

 

 

 

 

Ikt.sz :            1. melléklet a 9/2020. (XI.02 .) önkormányzati rendelethez

A kérelem benyújtható: 2020. 11.15. napjáig

 

Kérelem

………………………………………………..  (név) szül. hely és idő: ……………………………….

Romonya,…………………………. utca. …..  sz. alatti lakos kérem, hogy részemre Romonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 9/2020. (XI.15.) önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként _________erdei m3 tűzifát biztosítani.

A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult mert:*

a.)   lakásfenntartási támogatásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma:…………………….

b.)   aktív korúak ellátására vagyok jogosult, a megállapító határozat száma:…………………………….

c.)  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök, a megállapító határozat száma: ………….

d.) egyedülálló, nyugdíjas vagyok, jövedelmem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át :………………………………………

e.) családomban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át

*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.)

Romonya, 2020…………………….

…………………………

kérelmező

A szociális ellátás folyósítását igazolom.

Bogád,  2020……………               /2014. ..…………………………………………………………………… …………………………………………………

ügyintéző

Szociális Bizottság döntése:

Kérelmező részére a Bizottság  …………………………………………… /2020. (… ) számú határozatával

…..… erdei m3 tűzifát biztosít vissza nem térítendő természetbeni juttatásként.

Romonya, 2020.…………….

……………………….

Csatolandó dokumentumok:

– a rendelet 2. § (1) bekezdés szerinti jogosultságokat igazoló dokumentumok másolati példánya, ha az nem tartható nyilván a hivatal nyilvántartásában.

 

 

 

 1. melléklet a 9/2020. (XI.02.) önkormányzati rendelethez

 

 

Átvételi elismervény

………………….. ……………………… (név) Romonya, …………………..u……… sz.

alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Romonya Község Önkormányzata Képviselő­testületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló 9/2020. (XI.02.) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként____erdei m3 mennyiségű tűzifát

 

á t v e t t e m

 

 

Romonya,  2020. _____hó _____nap

 

 

 

 

__________________________________      ___________________________________

átadó                                                                átvevő