Egyéb

Óvodai Beiratkozás

Romonyai Óvoda- Bölcsődébe a 2018/2019-es tanévre

a  beiratkozás időpontja 2018. április 16-17-ig

(hétfő-kedd) 8.-tól 16. óráig.

Helyszín: Romonyai Óvoda és Bölcsőde, Romonya, Béke út 40.

Az intézmény alapító okirata szerinti illetékességi, közigazgatási területe: Romonya, Bogád, Pereked

 

Óvodai felvétel:

 • évi CXC.Tv 49.§ (3) a kötelező felvételt biztosító óvoda csak azt a gyermeket köteles felvenni, illetve átvenni, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.
 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.
 • Az óvodai beíratásra hozni kell a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímét igazoló hatósági igazolványt,(továbbá Taj- kártya, születési anyakönyvi kivonat), illetve a szülő, gondviselő személyi azonosító és lakcímét igazoló hatósági igazolványát.
 • Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek szakértői véleményét
 • A szülő az óvodai nevelésbe történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A beíratás elmulasztása szabálysértés,mely a szabálysértési törvény 247.§-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben nem íratja be, szabálysértést követ el.
 • Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonnegyedik munkanap.
 • A felvételt elutasító döntés ellen a szülő jogorvoslattal élhet a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül.

 

Az óvodai felvétel a törvényben foglaltak szerint :

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 • évi CXC. Törvény 49.§ (1)Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő a gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. (2) a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik
 • 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

 (2) A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.

 (3) Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímét igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímét igazoló hatósági igazolványt.

(4) Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt.

 • 20/2012 20§ (4) az óvoda vezetője a) az óvoda felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban b)a kérelem elutasítására vonatkozó döntést határozati formában közli a szülővel. Az óvodai nevelésben kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.

Intézményünk 2009. szeptember 1.-jétől egységes óvodai- bölcsődei csoportot nyitott ahova felveheti a második életévűket betöltött gyermekeket, amennyiben a szülő, gondviselő az óvodai beiratkozás alkalmával beíratta gyermekét.. Maximum 5 fő 2 évet betöltött bölcsődés korú gyermek vehető fel.( szülő munkáltatója igazolja a munkába állás időpontját)

A bölcsődés korúak beíratására az óvodai szabályok a mindenkor érvényben levőek és ránk nézve kötelezőek:

 • A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.)MKM rendelet a következő 4/2009. (II. 18.) OKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 39/M. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: “ Az egységes óvoda-bölcsőde 39/M. §”(1) A közoktatási törvény 33.§-nak (14) bekezdése alapján létesített egységes óvoda- bölcsőde többcélú közoktatási intézményalapítása, a  fenntartói jog gyakorlása, működésének megkezdésére, működésére, a működéshez szükséges személyi, tárgyi, munkavédelmi, közegészségügyi feltételekre, a nevelési feladatok megszervezésére, a nevelésbe történő bekapcsolódásra az óvodákra, az óvodai nevelésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. (3)Az egységes óvoda-bölcsődében- függetlenül attól, hogy önálló intézményként vagy intézményegységként működik (továbbiakban együtt: egységes óvoda-bölcsőde) – egy gyermekcsoport alakítható ki. Az óvodai csoportban történő nevelés akkor valósulhat meg, ha a gyermek legalább a második életévét betöltötte, minden az intézmény körzetének lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Az egységes óvoda- bölcsődei csoportba maximum öt fő második életévét betöltött gyermek vehető fel.