Egyéb

Óvodai Beiratkozás

 

Romonyai Óvodába  a 2020/2021-es tanévre

A  beiratkozás időpontja 2020. április 17.,20.,21.-én 8.-tól 14. óráig.

Helyszín: Romonyai Óvoda Romonya, Béke út 40.

Az intézmény alapító okirata szerinti illetékességi, közigazgatási területe: Romonya, Bogád

 

Óvodai felvétel:

A 40/2020.(II.11.) Kormányrendeletre és a 7/2020.(III.25.)EMMI határozatra tekintettel a 2020/2021-es tanévre történő beiratkozás menete a következőképpen alakul:

 • a szülő, törvényes képviselő a gyermeke felvétel iránti kérelmét elektronikusan elküldheti az óvoda e-mail címére, melyben csatolja a gyermek anyakönyvi kivonatát, személyi azonosító és lakcímkártyáját illetve TAJ kártyáját. A hivatalos eredeti okiratokat akkor szükséges bemutatni, amikor a gyermek ténylegesen megkezdi az óvodát!
 • amennyiben a fent említett lehetőség nem megfelelő a szülő számára abban az esetben telefonon előre egyeztett időpontban személyesen is megteheti, a vészhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel!
 • óvoda e-mail címe: ovoda@index.hu tel: 72/473450, 30/2779110
 • az óvoda szabad férőhelyek függvényében felveheti a két és fél éves korú gyermekeket

a 2020/2021. nevelési , illetve tanévre történő óvodai beiratkozásról 7/2020.(III.25.)EMMI rendelet, a vészhelyzetre tekintettel a következőképpen kell eljárni:

1.a) Ha a szülő, törvényes képviselő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor erre irányuló szándékát bejelentését- a kötelező felvételt biztosító óvoda nevének és címének megjelölésével, elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen- az általa választott óvoda vezetője 2020. április 17-ig fogadja.

 1. d) A kötelező felvételt biztosító óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi azon érintett gyermekeket, akik vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette.
 2. f) Ha a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, az a)alpont szerint hozzá eljuttatott szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan, beiratkozási beosztást készít, ennek alapján a szülőt a beiratkozás részére rendelkezésre álló időpontjairól haladéktalanul tájékoztatja.
 • évi CXC.Tv 49.§ (3) a kötelező felvételt biztosító óvoda csak azt a gyermeket köteles felvenni, illetve átvenni, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.
 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.
 • Az óvodai beíratásra hozni kell a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímét igazoló hatósági igazolványt,(továbbá Taj- kártya, születési anyakönyvi kivonat), illetve a szülő, gondviselő személyi azonosító és lakcímét igazoló hatósági igazolványát.
 • Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek szakértői véleményét
 • A szülő az óvodai nevelésbe történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A beíratás elmulasztása szabálysértés, mely a szabálysértési törvény 247.§-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben nem íratja be, szabálysértést követ el.
 • Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonnegyedik munkanap.
 • A felvételt elutasító döntés ellen a szülő jogorvoslattal élhet a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül.

 

Az óvodai felvétel a törvényben foglaltak szerint :

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti (2,5 éves gyermeket!), feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 • évi CXC. Törvény 49.§ (1)Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő a gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. (2) a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik
 • 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

 (2) A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.

 (3) Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímét igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímét igazoló hatósági igazolványt.

(4) Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt.

 • 20/2012 20§ (4) az óvoda vezetője a) az óvoda felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban b)a kérelem elutasítására vonatkozó döntést határozati formában közli a szülővel. Az óvodai nevelésben kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.